VEONES | 维星

维星
-
ART DIRECTOR: Liao Bofeng、Shi Chunming
DESIGNER: Shi Chunming
YEAR: 2017
CLIENT: 维星饮品