SHIFANG FRUIT | 十方果果

-
ART DIRECTOR: Liao Bofeng
DESIGNER: Liu Yilan、Liao Bofeng
ILLUTRATOR: Liu Yilan
YEAR: 2019
CLIENT: 十方果果